Какво трябва да знаем:
Вероятност на случайно събитие
Условна вероятност
Формула на пълната вероятност

Съдържание на висша математика I част
Съдържание на висша математика II част
Съдържание на висша математика III част

Формула Бейс

Нека H 1 , H 2 , H 3 , …. H n са хипотези и A е случайно събитие .
От формулата за умножение на вероятности следва, че:
Тази формула се нарича "Формула на Бейс".


Формула на Бейс

Вероятностите P( H i ) и условните вероятности P( A / Hi ) обикновено са известни от условието на задачата.

Вероятностите P( H i ) се наричат "преди опитни" или "априарни".
След появяването на събитието A те трябва да бъдат заменени с P(H i / A ).
Тези вероятности се наричат "след опитни" или "апостериорни".


Използвайки формулата за пълната вероятност

,

преди прилагането на формулата на Бейс, трябва да изчислим P( A ).

Данните и резултатите от изчисленията е удобно да бъдат представени в таблица,
както при изчисляването на пълната вероятност.


Числата от колоната P(H i / A ) се получават, като се разделят тези от P(A / H i ) P( H i ) на P(A).
Еиниците, получени от събирането на съответните вероятности служат за контрол.
Ето ги и примерите:


Пример 1
В две еднакви урни са поставени бели и черни топки.
В първата има 3 бели и 4 черни а във втората 2 бели и 3 черни.
Каква е вероятността да извадим бяла топка ( събитие A ), от случайно избрана урна?
Ако е изветно, че сме извадили бяла топка, каква е вероятността да сме я извадили от първата и каква от втората урна?

Добре разгледайте решението, защото в останалите примери обясненията са по-кратки!
Пример 2
В една урна има две топки – бяла и черна а в друга – 2 бели и 3 черни.
От първата изваждаме една топка и без да я поглеждаме я поставяме във втората.
След това от нея изваждаме втора топка.
Каква е вероятността тя да е бяла ( събитие A )?
Ако се е сбъднало събитието A, намерете вероятността първата топка да е била бяла и
вероятността тя да е била черна.
Пример 3
Техническо устройство ще откаже ако са неизправни не по-малко от 2,
от трите независимо работещи елемента.
Вероятността за техния отказ е съответно 0,2 ; 0,4 и 0,3.
Известно е, че устройството не работи ( събитие A ).
Намерете вероятностите за неизправност на първия, втория и третия елементи.Какво ще научим:
Случайни величини