Какво трябва да знаем:
Елементи от комбинаториката
Случайни събития и действия с тях

Вероятност на случайно събитие


Нека пространството на елементарните събития се състои от n равновероятни елементарни събития а събитието A от m елементарни събития.
Вероятността на събитието A се означава с P(A) и е равна на отношението m/n.


P(A) е винаги число между 0 и 1.
Вероятността на сума от две несъвместими събития е сума от техните вероятности.