Какво трябва да знаем:
Производна на сложна функция       Частни производни       Умножаване на матрици
Висша математика II част

Производна на сложна функция на повече променливи


Нека f е функция на x и y , а те от своя страна са функции на променливата t.
Тогава f = f(x,y) = f(x(t), y(t))
Можем да кажем, че f е функция само на t, опосредствено през x и y: f = f(t) = f(x(t), y(t))
В сила е равенството: Der1
Последното равенство можем да напишем в матричен вид: Matr1
Двете матрици се означават съответно с Jacobi1 и Jacobi2.       Наричат се матрици на Якоби или още "якобиани".
С помощта на новите означения записваме: Jacobi3
Нека f е функция на x и y , а те от своя страна са функции на променливите (u, v).
Тогава f = f(x, y) = f(x(u, v), y(u, v))
Можем да кажем, че f е функция на (u, v), опосредствено през x и y:     f = f(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))
Тогава:        Der2_1
Ако използваме матричните и якобианните означения, равенствата придобиват вида:
Matr2_1
Jacobi2_1


Какво ще научим: Якобиан