Какво трябва да знаем:
Знак за сумиране Σ
Символ на Кронекер
Дефиниция и видове матрици
Действия с матрици

Линейна алгебра

Умножаване на матрици

Страницата е изработена от Руслан

Умножаване на ред по стълб

Row_Column
R_C_Res

Ако две матрици А и В са от вид Anxm и Bmxp (броят на стълбовете на първата матрица е равен на броя на редовете на втората) произведението А.В може да бъде извършено.
Резултатът е трета матрица С от вида Cnxp. cij е произведението на i - тия ред на А по j - тия стълб на В.
Пример 1
Ex1

Пример 2
Ex2

Пример 3
Ex3

Пример 4
Ex4

Пример 5
Ex5


Следват някои факти за произведението на матрици.
Можем само да ги имаме за сведение, но ако имаме намерение да разгледаме поясненията трябва да помислим върху формулировката и да отделим време (поне 5 минути ) в опит да ги обосновем самостоятелно.
Решенията трябва да бъдат четени със записки и след разбирането на решението да се опитаме да го възпроизведем.
Дори и да успеем, това е минимумът.
Максимумът е потигане на "убедителната очевидност" - за себе си и за другите.
За другите - най-вече.
Особено за незнаещите.
Ако умножим една квадратна матрица A по единична матрица E , независимо от реда на умножението, ще получим A.
A.E=E.A=A
Решение: Това равенство се вижда непосредствено от долната картинка.
Ex1_1
Гледай

i - тия ред на произведението се получава като умножим i- тия ред на първия множител A по единичната матрица E.
В резултат се получава i - тия ред на A.
Но понеже убеждавания никога не е доволен от нашите обяснения ще приведем и аналитичното доказателство.
Да означим с P = ( pij ) произведението на двете матрици A и E.
Използваме символа на Кронекер E = ( δij ).
Ex1_2


Ако умножим две триъгълни матрици се получава отново триъгълна матрица.
Решение:
Ex2_1
Гледай

Да означим с P = ( pij ) произведението на двете триъгълни матрици A и B.
Нека i>j. Понеже aij = 0 при i>j получаваме:
Ex2_2
От това, че i>j следва, че bkj =0 .
Тогава: pij = 0.

Нека S е множеството от квадратни матрици от ред n, които изпълняват свойството, че сумата им от елементите на всеки ред е равна на 0.
Нека още A е произволна квадратна матрица от същия ред, както този на матриците от S.
Докажете, че ако s ∈ S то произведението As също пренадлежи на S.
Принадлежи ли на S произведението sA ?
Решение:
Нека s = ( sij ) .
За всяко k е изпълнено
Ex3_1
Ex3_2
Ще посочим пример
Ex3_3
Подобния пример ще ни послужи и като контра пример за втората част от условието
Ex3_4
Произведението не принадлежи на S .

Нека за една квадратна матрица се изпълнява свойството: Сумата от елементите на всеки ред е равна на 1.
Произведението на две такива матрици е също такава.
Решение:
Ex4_1

Нека матрицата Ei ↔ j е получена от единичната матрица Еn чрез смяна на местата на i-тия и j-тия ред.
Нека още матрицата Ek,i ↔ j е получена от единичната матрица Еn чрез умножаване на i-тия и ред и прибавянето му към j-тия.
Например E-2,1 → 2 при n=3 е равна на
Ex5_2

Нека A е произволна квадратна матрица от ред n.
1. Произведението Ei ↔ j.A се получава от матрицата A чрез размяна на нейните i-ти и j-ти редове.
2. A.Ei ↔ j се получава от матрицата A чрез размяна на нейните i-ти и j-ти стълбове.
3. Ek, i → j.A се получава от матрицата A чрез умножаване на i-тия и ред по k и прибавянето му към j-тия.
4. Произведението A.Ek, i → j се получава от матрицата A чрез умножаване на j-тия и стълб по k и прибавянето му към i-тия.
Не както при редовете!
Решение:
1.
Ex5_7
Сега да изършим произведението:
Ex5_8
2.
Сега да сменим реда на множителите:
Ex5_9
3. Ex5_10
Сега да изършим произведението:
Ex5_11
4.
Сега да видим какво става с разместените множители.
Ex5_12

В сила е следното свойство на транспонирането на матрици по отношение на тяхното произведение.
(AB)'=B'A'


Нека матрицата A да е от вида mxn. а B от nxk, за да може произведението отляво да бъде изпълнимо.
Тогава е изпълнимо и произведението отдясно, защото матрицата B' е от вида kxn а A' от вида nxm.
Ще означаваме елементите на A със Aij а на A' с A'ij .
Подобни означения ще използваме и за B и даже за произведенията.
Ex6_1
A е симетрична матрица тогава и само тогава, когато A'=A.

Ако A е симетрична ( антисиметрична) матрица и T е произволна квадратна матрица от същия вид както и A, то T'AT е също симетрична ( антисиметрична) матрица.
(T'AT)'=T'A'T''=T'AT


Какво ще научим: Асоциативност на умножението на матрици