Какво трябва да знаем:
Случайни величини
Дискретни случайни величини

Съдържание на висша математика III част

Числови характеристики на дискретна случайна величина -
математическо очакване и дисперсия


Математическо очакване M(X) (или средна стойност) на дискретна случайна величина X се нарича сумата от произведенията на всички възможни стойности на случайната величина по съответните им вероятности.
Дисперсия D(X) ( разсейване ) на случайната величина X се нарича математическото очакване на квадрата на отклоненията на случайната величина от нейното математическо очакване.
където a=M(X)
Доказва се, че

Стандартно отклонение s(X) се нарича корен квадратен от дисперсията.

Пример 1.
Законът на разпределение на случайна величина X е зададен с таблицата на разпределение:
Стойност на сл.вел X 1 2 3 4
Вероятност P(X) 1/8 1/4 1/3 C

Намерете: C , M(x) , D(X) , s (X) , P(X<3).Сумата от вероятностите трябва да е 1.

Таблицата на разпределение придобива вида:
Стойност на сл.вел X 1 2 3 4
Вероятност P(X) 1/8 1/4 1/3 7/24


Пресмятаме За M(X2):
Стойност на сл.вел X2 1 4 9 16
Стойност на сл.вел X 1 2 3 4
Вероятност P(X) 3/24 6/24 8/24 7/24или 8,79-(2,79)2 със същия резултат.Какво ще научим:
Непрекъснати случайни величини

Числови характеристики на непрекъсната случайна величина