Какво трябва да знаем:
Непрекъснати сучайни величини
Числови характеристики на дискретна случайна величина
Определен интеграл

Съдържание на висша математика III част

Числови характеристики на непрекъсната случайна величина -
математическо очакване и дисперсия


Нека f(x) е плътност на разпределение на непрекъснатата случайна величина X.
Математическо очакване M(X) (или средна стойност ) на X се нарича
интегралът от произведението x.f(x), като интегрирането се извършва във границите .

Дисперсия ( разсейване ) на случайната величина X се нарича математическото очакване на квадрата на отклонението на случайната величина от нейното математическо очакване.
,
където a=M(X).

Доказва се, че:

Стандартно отклонение - s(X) се нарича корен квадратен от дисперсията.

Пример 1.
При каква стойност на параметъра C, функцията:
може да бъде плътност на разпределение на някоя непрекъсната случайна величина X ?
Намерете константата C , M(X) и D(X).Скицираме графиката на y = f(x), която трябва да бъде плътност на разпределение на X.

,
при x по-голямо или равно на 1.

Така, че
.
Пример 2. Дадена е функцията на разпределение
на непрекъсната случайна величина.
а) Намерете коефициента C.
б) Намерете плътността f(x) на разпределение на случайната величина X.
в) Намерете M(X) и D(X).


Намираме плътността на разпределение, която е производната на функцията на разпределение F(x).

Интегралът на тази плътност, в границите трябва да е 1.
Така намираме C:

Така, че:

Какво ще научим:
Справочен материал за случайни величини - дискретни и непрекъснати - работим