Какво трябва да знаем:
Условна вероятност –
закон за умножаване на вероятности

Случайнати величини

Съдържание на висша математика III част

Дискретни случайни величини


Ако случайната величина може да приема краен брой стойности или безкраен,
но изброим (както числата 1, 2, 3, 4, 5, ... ), то тя се нарича дискретна случайна величина.


Законът на разпределение на една дискретна случайна величина е удобно да се представи във вид на таблица.
В нейния първи ред се изброяват стойностите на случайната величина,
а във втория – вероятностите за тяхното получаване.
X     x 1        x2        x3        ...   
P(X)     p1        p2        p3        ...   

Тази таблица се нарича ред на разпределение.
Сумата на вероятностите от втория ред трябва да е 1,
защото в първия са изброени всички възможни стойности на случайната величина.
Графически, редът на разпределение може да се изобрази в двумерна координатно система, по абцисата на която се нанасят стойностите на случайната величина а по ординатата – съответните им вероятности.
Получената фигура се нарича многоъгълник или полигон на разпределението.
Какво ще научим:
"Характеристики на дискретна случайна величина"

"Непрекъснати случайни величини"