Какво трябва да знаем: Умножаване на матрици       Частни производни Frm0_2 Висша математика II част

Пълен ( тотален ) диференциал

Нека z е функция на две променливи x и y. Пълен диференциал на функцията z се нарича израза
Пълен диференциал на функция на 2 променливи

Нека u е функция на променливите (x,y,z). Пълният диференциал на функцията u е израза
Пълен диференциал на функция на 3 променливи
В матрична форма може да се запише така:
Матрична форма на пълния диференциал

Ще намерим пълния диференциал на функцията: x = u3v2.
Ще намерим пълния диференциал на функцията x = x(ρ,u,v)= ρ.sinu.cosv.

Какво ще научим: Инвариантност на първия диференциал на функция на повече променливи