Какво е добре да знаем:
Линейни диференциални уравнения - обща теория
Линейни хомогенни диференциални уравнения
с постоянни коефициенти (ЛХДУпк)

Съдържание на висша математика I част
Съдържание на висша математика II част

Линейни нехомогенни диференциални уравнения с постоянни коефициенти (ЛнХДУпк)
със специална дясна част


Те са от вида: , където f(x) е функция от вида:
I. или
II.
На всяка специална дясна част съответства едно число.
В първия случай е реалното число "a" а във втория – комплексно – спрегнатата двойка "a ib".
Ако a или a ib, съответно в I-ия или II-ия случай, не е корен на ХУ, то частното решение (ЧР) се търси във вида:

I. или
II. ,
където m = max(m1,m2).

Ако a или a ib, съответно в I-ия и в II-ия случай, е корен на ХУ от кратност r, то частното решение е от вида: x r.

Неизвестните коефициенти Di или Di и Ci се определят,
като се замести в изходното ЛнХДУпк и се приравнят коефициентите пред изразите от вида: x i.eax в I-ия,
или пред     xi.eax.cosbx   и     x i.eax.sinbx   във II-ия случай за равните i от двете страни на равенството.

При дадена специална дясна част, числото, което 'и съответства, ще отбелязваме в скоби, вдясно от нея.


Определете общия вид на ЧР при дадената специална дясна част (лявата е означена с многоточие):

Задача 1. ... = x 2e3x.
(Решение:) (3) Ако 3 не е корен на ХУ, то:  
Ако 3 е корен на ХУ от кратност r, то:     .
И двата случая могат да се обединят в:     ,
където r е кратността на корена 3 в ХУ или нула, ако 3 не е корен на ХУ.
Задача 2. . . . = x.
x = x.e0x (0) Ако 0 не е корен на ХУ, тo:
Ако 0 е корен на ХУ от кратност r, то:    
И двата случая могат да се обединят в:       , където r е кратността на 0 в ХУ.
Задача 3 . . . . = (x2 + x)cosbx + x.sinbx.
( 0 bi )       , където r е кратността на bi в ХУ.
Задача 4. . . . = x.e2xcosx + е2xsinx.
( 2 1.i ) . , където r е кратността на 2 i в ХУ.
Задача 5. . . . = x.sinx + cos2x.
Тук трябва да се използва принципът на суперпозицията (ПС).
Разглеждаме две уравнения с еднаква лява част, а дясна - съответно:   x.sinx (i)   и   cos2x (2i), с частни решения съответно:

,
където r и s са кратностите на i и 2i в ХУ.
Тогава: .

За посочените ЛнХДУпк напишете вида на ЧР, без да ги решавате:

Задача 6. .
(4) ХУ е: l2 - 8l + 16 = 0 (l - 4)2 = 0.
4 е корен на ХУ от кратност 2
Задача 7. .
(-1 2i)
ХУ е: l2 + 2l + 5 = 0. l1,2 = -1 2i.
(-1 2i е корен на ХУ от кратност 1) = xe-x((Ax + B)cos2x + (Cx + D)sin2x) .

Намерете ОР на ЛнХДУпк:

Задача 8.
(-1) ХУ е: l2 - 1 = 0. (l - 1)(l + 1) = 0.
ОР на ЛХДУ е: y0 = C1ex + C2e-x.
-1 е корен от кратност 1 на ХУ * .

(отдясно са показани коефициентите пред производните в изходното уравнение)ОР на изходното ЛнХДУпк е:       .
Задача 9.

ДУ .
От 3ад. 8 ОР на ЛХДУпк е: y0 = C1ex + C2e-x.
За намиране на ЧР трябва да приложим ПС.
Търсим ЧР на уравненията:
(1) (-1)
(в скоби са указани числата, които съответсват на специалната дясна част)
Поради това, че 1 са корени на ХУ от кратност 1, ЧР-ия са от вида:От ПС получаваме ЧР: .
ОР на изходното ДУ е: .
Задача 10.
ХУ е: l2 + 3l - 4 = 0 (l + 4)(l - 1) = 0.

ОР на ЛХДЕ е: y0 = C1ex + C2e-4x.
Търсейки ЧР, отново използваме ПС:
(-4)                   (-1)
[ -4 e 1-кратен корен на ХУ             [-1 нe е корен на ХУ


ОР на изходното ДУ е:
Задача 11.
( 3i) ХУ е: l2 - 5l + 6 = 0 (l - 2)(l - 3) = 0

ОР на ЛХДУ е: y0 = C1e2x + C2e3x.
3i не е корен на ХУ


Заместваме в ЛнХДУ:
(-9A - 15B + 6A)cos3x + (-9B + 15A + 6B)sin3x = (-3A - 15B)cos3x + (15A - 3B)sin3x = 13sin3x


ОР на изходното ДУ е: y = C1e2x + C2e3x + (5cos3x - sin3x) .
Задача 12.
(0) ХУ е: l2 - 4l + 4 = 0 (l - 2)2 = 0
ОР на ЛХДУ е: y0 = (C1 + C2x)e2x .
0 не е корен на ХУ ЧР е от вида: < = (Ax2 + Bx + C)e0x = Ax2 + Bx + C.

Заместваме в ЛнХДУ: =
2A - 4(2Ax + B) + 4(Ax2 + Bx + C)= 4Ax2 + (-8A + 4B)x +2A - 4B + 4C = x2 + 0x + 0

ОР на изходното ДУ е: y = (C1 + C2x)e2x +
Полезна, в общия случай, при изчисляване на производните на е следната формула:


В частен случай, при r = 0, се получава формулата:


Задача 13. Намерете ЧР на ДУ ,
което удовлетворява началните условия: y(p) = pep и y'(p) = ep.

(1 i) ХУ: l2 - 2l + 2 = 0. l1,2 = 1 * i
y0 = (C1cosx + C2sinx)ex .
1 i е корен на ХУ


ОР на изходното ДУ е: y = ex (C1cosx + (C2 + 2x)sinx).
y' = ex((C1 + C2 + 2x)cosx + (C2 + 2x + 2 - C1)sinx).
y(p) = pep ep(-C1) = pep C1 = -p.
y'(p) = ep ep(-(C1 + C2 + 2p)) = ep C2 = 1 - C1 - 2p = -1 - p
y = ex(-pcosx + (2x - p - 1)sinx) .
Задача 14. Да се докаже, че ако р не е корен на ХУ на ЛнХДУпк: a0y'' + a1y' + a2y = Cepx, то:
, където е ЧР на ЛнХДУ.
ако р е еднократен корен на ХУ и
ако р е двукратен корен на ХУ.

Ако р не е корен на ХУ то:
.
.
.

Във втория случай
.
Тогава: .

Но изразът във вътрешните скоби е 0, поради това че р е корен на ХУ.
Изразът извън скобите е , така че се получава: C.epx.

В третия случай . Тогава:


Но изразите във вътрешните скоби са съответно , които са 0, а изразът извън скобите е , така, че отново се получава C.epx.
Задача 15. Да се намери ЧР на ЛнХДУпк:

C = 1, p = -1. -1 не е корен на ХУ
Какво ще научим:
Вече всичко знаем.