Какво трябва да знаем:       Линейно пространство Линейна алгебра       Структури

Линейна комбинация на вектори
Линейна независимост

Нека V е векторно пространство над полето P .
Векторът x се нарича линейна комбинация на векторите a1 , a2 , a3 , ... , ak ако съществуват числа α1 , α2 , α3 , ... αk , такива, че:
x = α1a1 + α2a2 + α3a3 + ... + αk ak

Лиенейната комбинация 0.a1 + 0.a2 + 0.a3 + ... + 0.ak , която е равна на нулевия вектор се нарича тривиална.
Линейна комбинация, при която поне един от коефициентите α1 , α2 , α3 , ... αk е различен от нула се нарича нетривиална.
Ситемата от вектори a1 , a2 , a3 , ... , ak се нарича линейно зависима , ако съществува тяхна, нетривиална линейна комбинация, равна на нулевия вектор.
Или с други думи, ако съществуват k на брой числа, не всички равни на 0, за които α1a1 + α2a2 + α3a3 + ... + αkak = 0
Ако единствената линейна комбинация, даваща нулевия вектор е тривиалната, то системата вектори се нарича линейно независима.
По друг начин казано: α1a1 + α2a2 + α3a3 + ... + αkak       ⇒       α1=0, α2=0, α3=0, .... , αk=0.
Пример 1         Fr2
От последното равенство следва, че съществува нетривиална линейна комбинация на векторите a и b , даваща нулевия вектор.
Следователно системата { a , b } е линейно зависима.
Пример 2         Векторите Fr3 са линейно независими.
Какво ще научим:   Базис на векторно пространство