Какво трябва да знаем:       Поле       Адитивна група       Множества, логика и структури       Линейна алгебра

Линейно пространство

Нека P е поле, чиито елементи ще наричаме числа или скалари. Скаларите ще означаваме с малки гръцки букви.
Нека V е множество, чиито елементи ще наричаме вектори. Тях ще означаваме с малки, почернени латински букви.
Нека във V е зададена алгебрична операция "събиране" , спрямо която V е адитивна група.
Нулевият елемент на тази група ще означаваме с 0V и ще наричаме нулев вектор.
Нека още е зададена операция "умножение на вектор с число" (α.a) ∈ V , изпълняваша свойствата:
Formula 1

Тогава V се нарича "Векторно или Линейно пространство" над полето P.
От дефиницията за линейно пространство следва, че резултатът от умножението на числото нула по произволен вектор е нулевият вектор.
0.a = 0

Нека R е полето от реалните числа. Векторите дефинираме като стълбове от две реани числа: Vector
Могат да се дефинират операции събиране на вектори и умножение на число с вектор, така че V да придобие структура на векторно пространство.


Какво ще научим:
Линейна комбинация на вектори Линейна независимост