Съдържание

Какво трябва да знаем:
Дефиниция на матрица и видове матрици

Действия с матрици

Транспониране на матрици


Нека A m x n = ( aij ) .
Транспонирана на A се нарича матрицата A'n x m = ( a'ij ) , за която a'ij = a'ji

Пример: Елемента a'12 на A' e равен на a21 на A.

Транспониране


На практика, първият редна A се транспонира в първи стълб на A’. Вторият ред на A във втори стълб на A’ и т.н.

Умножение на матрици

1 Умножение на ред по стълб

Ако един ред и един стълб имат еднакъв брой елементи, то те могат да бъдат умножени и произведението им е едно единствено число.

Умножение на ред по стълб

Това число се получава, като се умножат първите елементи, вторите елементи и т.н. и получените произведения се съберат.


Пример:

Умножение на ред по стълб


Упражнение: Ако A и B са съответно ред и стълб с еднакъв брой елементи докажете, че (A.B)' = B'.A' .

2 Умножение на матрици

Нека A n x m = ( aij ) и B m x l = ( bij ) са две матрици ,
за които броят на стълбовете на първата е равен на броят на редовете на втората.
Тогава те могат да бъдат умножени и тяхното произведение е матрица от вида C n x l = ( cijij ) ,
където cij е произведението на i-тия ред на A по j-тия стълб на B.

Умножение на ред по стълб


Пример:

Умножение на ред по стълб


Пример: Пресметнете самостоятелно произведението и го сравнете с правилния резултат:

Самостоятелно!

Съдържание