Какво трябва да знаем:       Линеен оператор Линейна алгебра       Структури

Собствени вектори и собствени значения на линеен оператор
Страницата е изработена от Руслан

Векторът x се нарича собствен вектор на линейния оператор А ако:

  1. x0
  2. Съществува число λ , такова че A(x) = λx .

Тогава казваме, че собственият вектор x на оператора А принадлежи на собственото значение λ.
Числото λ се нарича собствено значение на линейния оператор А.
Ако x е собствен вектор, принадлежащ на собственото значение λ и числото k е различно от нула то и векторът k.x е
собствен вектор, принадлежащ на същото собствено значение λ.

Да разгледаме ортогонална координатна система с начало точка O.
Тя дефинира векторно пространство с базис (i, j), където i и j са единичните координатни вектори.
Линейният оператор Sym , привежда всеки вектор с начало в точката O в симетричен нему спрямо абцисната ос.
Кои са собствените значения и вектори на Sym?

Какво ще научим:   Намиране на собствените значения на линеен оператор