Какво трябва да знаем:       Базис на векторно пространство Линейна алгебра       Структури

Линеен оператор

Страницата е изработена от Руслан
Нека V е векторно пространство. Изображението A:VV се нарича линеен оператор, ако то е линейно спрямо своя аргумент:

A(αx+βy)= αA(x)+βA(y)

- за всеки два вектора x и y и за всеки две числа α и β от числовото поле.
В даден базис E=(e1, e2, e3, ... , en) линейният оператор се характеризира с равенството A(x)E=AEXE ,
където AE е матрицата на линеейния оператор A в базиса E ,
XE са координатите на вектора x в същия базис, записани като вектор-стълб а
A(x)E са координатите на образа A(x).
Използвайки още по -пълно матричния запис, можем да запишем: A(x)=E.AEXE
Да разгледаме ортогонална координатна система с начало точка O. Тя дефинира векторно пространство с базис (i, j), където i и j са единичните координатни вектори. Да разгледаме линеен оператор Sym , привеждащ всеки вектор с начало в точката O в симетричен нему спрямо абцисната ос. Ще направим чертеж и ще намерим матрицата на Sym в базиса (i, j).