Какво трябва да знаем:
Ред на Тейлор и Маклорен

Степенни редове -
Развитие на тригонометричните, експоненциалната и хиперболичните функции

Редове на Маклорен за елементарни функции - таблица

Съдържание на висша математика I част

Полагания в редовете
Получаване на ред на Тейлор от реда на Маклорен

Страницата е изработена с помощта на Павел Костадинов Георгиев

Нека функцията f(x) се раязвива в реда на Маклорен:
R1

с интервал на сходимост (-R ; R)

Нека u=u(x) е функция от x.
Формално можем да заместим в реда x със u = u(x) и да получим нов ред :

RSubs1

Ако u=kx получаваме:
RSubs2

Новият ред е с интервал на сходимост: Int1

Пример 1
Развийте в ред на Маклорен функцията: Exmpl1_1
Изхождаме от реда
Geom


Заместваме в него x със (-2x)
Получаваме реда
Exmpl1_3

с интервал на сходимост: Exmpl1_4

Пример 2
Развийте в ред на Маклорен функцията Exmpl2_1
Изхождаме от реда
Geom

Exmpl2_2
Заместваме в геометричния ред x с Exmpl2_3 и умножаваме по Exmpl2_4
Получаваме:
Exmpl2_5

Нека функцията f(x) се развива в ред на Маклорен:
R1

с област на сходимост (-R; R)
Замествайки в този ред x с x-x0 получаваме ред на Тейлор за функцията
R_Tail

Около точката x0 с област на сходимост Int2

Пример 3
Развийте в ред на Тейлор, функцията Exmpl3_0    около точката x0 = 1.
Изхождаме от реда
Geom

Exmpl3_1
Заместваме в геометричния ред x със (-(x-1))
Получаваме:
Exmpl3_2

Тази задача беше дадена на изпит и не беше решавана от никой от 35-те студента.
Същите получиха 35 двойки.
Какво ще научим:
Ред на Тейлор и Маклорен - пояснения към задачите