Какво трябва да знаем:
Общо уравнение на равнина
Векторно произведение
Към:
Съдържание на висша математика I част
Съдържание на Аналитична Геометрия

Уравнение на равнина през точка, успоредна на два вектора

Нека е дадена точка A( х0, y0, z0) и два неколинеарни вектора t1(a1 , b1 , c1) и t2(a2 , b2 , c2).
Търсим уравнението на равнина a, съдържаща точката A( х0, y0, z0) и успоредна ( компланарна ) на векторите t1(a2 , b2 , c2) и t2(a2 , b2 , c2).


Ако точка , то векторът AB е линейна комбинация на векторите t1(a2 , b2 , c2) и t2(a2 , b2 , c2) :, за определени числа t1 и t2 , които се наричат параметри.

Тогава, записвайки това равенство покоординатно получаваме:

В това уравнение на a , наричано параметрично, t1 и t2 са параметри.
Равнината има двупараметрично уравнение.

Може да се постъпи и така:
Векторът t1 x t2 , бидейки перпендикулярен и на двата свои множителя е нормален (перпендикулярен) и на равнината a.
Той има координати: ,
и тогава общото уравнение на равнината a е : a : a.(x - x0 )+ b.(y - y0 )+ c.(z - z0 ) = 0.

Пример
Намерете общото уравнение на равнина a, минаваща през точките A(1,2,3) и B(-1,2,1) и успоредна на вектора t (-1,0,2).


Векторът AB(-2,0,-4) и колинеарният нему (1,0,2) е успореден на a. Векторът n = t x AB с координати (0,-4,0) и колилнеарният нему (0,1,0) е перпендикулярен на a.
Намираме уравнението на a от условията :

Какво ще научим:
Уравнение на права в пространството