Какво трябва да знаем:
Елементи от теорията на множествата

Случайни събития и действия с тях

Дефиниции

Множеството W = { w / w е елементарно събитие} от взаимно изключващи се и еднакво често появяващи се резултати от даден опит се нарича пространство на елементарните събития.
(W и w се четат „омега”)

Случайно събитие се нарича всяко подмножество на W.


A и B са събития.

Събитията се означават с големи латински букви – A, B, C и т.н.
W се нарича достоверно събитие а празното събитие – невъзможно.

Сума на две A и B събития се нарича тяхното обединение.
Означава се с A + B.


Произведение на две A и B събития се нарича тяхното сечение.
Означава се с A . B.


A.B

Две събития A и B се наричат несъвместими, ако A.B e невъзможното събитие.


A и B са две несъвместими събития.

Две събития A и B се наричат противоположни, ако тe са несъвместими и A + B = W.

Противоположното събитие на A се означава с .


A и са две противоположни събития.

Събитията H1 , H2 , H3 , … ... , Hn образуват пълна група,
ако те са несъвместими две по две и тяхната сума е достоверното събитие.

Такива събития се наричат още хипотези.


Събитията H1 , H2 , H3 , H4 са хипотези.

Една ясна формула
A = A.H1 + A.H2 + A.H3 + A.H4 .

Примери


Пример 1
При еднократно хвърляне на монета: W = {ези, тура} или {Герб, Лице}.
При двукратно хвърляне: .
Ако монетата се хвърли n пъти броят на елементарните събития в W е 2n или .

Пример 2
При еднократно хвърляне на шестостенен зар W = {1, 2, 3, 4, 5, 6} а при двукратно .
Елементарните събития могат да се представят като клетки на квадрат със страна 6.


Елементарните събития при двукратно хвърляне на зар

Как ще се представи, в тази схема, събитието A - сумата от двата зара да бъде 7 и събитието B - тя да бъде 6.
Съвместими ли да тези две събития?


Илюстрацията е ясна и сама по себе си.Знанието ни дава възможност да видим едно нещо по няколко различни начина и
да изразим това, което виждаме.

То е зрение.

Какво ще научим:
Вероятност на случайно събитие