Какво трябва да знаем:
Линейни диференциални уравнения

Съдържание на висша математика I част
Съдържание на висша математика II част

Бернулиеви диференциални уравнения (БДУ)

БДУ са от вида: y' + P(x)y = Q(x)ym. Ясно е, че y = 0 е решение.
При y различно от 0, БДУ .
Полагаме: z(x):= y1-m z' = (1-m) y-m. y' .
БДУ (ЛДУ).


3.1 y' = y(y3cosx + tgx).

ДУ y' - tgx.y = cosx.y4. Тогава: m = 4, l - m = -3. z:= y-3. БДУ . (ЛДУ)
. ОР на ЛДУ е: z = cos3x(C - 3tgx)
y-3 = cos3x(C - 3tgx) .

3.2       .

.
БДУ       (ЛДУ).
.
ОР на БДУ е:      .

3.3 xy' + y = 2x2ylny.y'.

ДУ y = y'(2x2ylny - x).
Полагаме x:= x(y) ДУ (y 0) (БДУ).
m=2, 1-m=-1. Полагаме z:= x-1 .
БДУ . .
ОР на ЛДУ е: .
ОР на БДУ е: x-1 = y(C - ln2y) xy(C - ln2y) = 1.

3.4    dy - (y2ex - y)dx = 0 ; , y = 0.

3.5    y' = y(y3sinx + tgx) ; .

3.6    ; , y = 0.

3.7    (x:= x(y)) ; x2 = Cesiny - 2(siny + 1).