Съдържание

Какво трябва да знаем:
Полиноми

Схема на Хорнер


Теорема: ( Безу ) Нека p(x) е полином и a е произволно число.
Тогава остатъкът при деление на p(x) на полинома от първа степен (x-a) е числото p(a)
- стойността на полинома p(x) при x = a.

Делението на полинома p(x) на x-a се извършва по Схемата на Хорнер.
Записват се коефициентите на полинома p(x) а вдясно и по-долу числото a.
Под тях се получават коефициентите на частното а най-накрая остатъкът при това деление - r,
което според теоремата е равно на p(a).

Работи се по следната схема:

Графика на y=(x+1)(x– 2)(x+2)


b0 = a0 .
Всяко следващо bk е равно на a по предходното bk-1, плюс следващото ak.
bk = a.bk-1 + ak .
Така се получава и r.

Ето повече детайли:
Схема на Хорнер
b0 = a0
b1 = a.b0 + a1
b2 = a.b1 + a2
..........................
bk = a.bk-1 + ak
..........................
bn-1 = a.bn-2 + an-1
bn = r = a.bn-1+ an

Пример: Ще намерим частното и остатъка при делението на полинома p(x) = 2x4 -3x2 + 3 с x-2.
Коефициентите на p(x) са: (2,0,-3,0,1). Прилагаме схемата на Хорнер.


Коефициентите на частното са: (2,4,5,10).
Следователно то е: Q(x) = 2x3 +4x2 + 5x+10. Остатъкът е R = 23.
Това число е стойността на p(x) при x = 2.
Действително: p(2) = 2.24 -3.22 + 3 = 23.


Пример: Ще намерим частното и остатъка при делението на същия полином p(x) с x + 2.
Схемата на Хорнер се прилага при деление на полином от вида x-a.
x+2 = x-(-2), затова вдясно трябва да поставим числото -2.
Задача: Може ли да се използва подобна схема за умножаване на полином p(x) по полином от вида x-a ?
Отговор: Може:
Теорема (Гаус): Нека p(x) = a0xn + a1xn-1 + ..... + an-1x + an
e полином от n-та степен с цели коефициенти.
Ако a = p/q е рационален корен на уравнението: p(x)=0 , то p е делител на an и q е делител на a0 .

Съдържание