Приложение на производните за намиране на граници
Правило на Лопитал

Страницата е изработена от Павел Костадинов Георгиев

Трябва да знаем:
Елементарни функции
Производни
Основни граници
Figure 2


Заместваме x с 0. Получаваме: Figure 3   Това е неопределеност от вида Figure 4
Прилагаме правилото на Лопитал.
Производната на числителя е:       Figure 5

Производната на знаменателя е:       Figure 6
Търсим границата на частното на двете производни.       Figure 7
Заместваме x с 0. Получаваме: Figure 8.   Това е неопределеност от вида Figure 4
Отново прилагаме правилото на Лопитал.
Производната на числителя е:      
Производната на знаменателя е:       Figure 10
Търсим границата на частното на двете производни:           Figure 11
От основните граници знаем, че:           Figure 12
Следователно последната граница е равна на:
От теоремата на Лопитал, следва че изходната граница съществува и е равна на Figure 11.

Решението се записва накратко така:
Figure 15


Задача 1
Figure 1Задача 2
Figure 2Задача 3
Figure 3Задача 4
Задача 5
Figure 5Задача 6
Figure 6Задача 7
Figure 7Задача 8
Figure 8Задача 9
Figure 9Задача 10
Figure 10