Основни елементарни функции и техните графики

    y = x
Ъглополовяща на
I и III квадрант
    y = -x
Ъглополовяща на
II и IV квадрант
    y = x2
Парабола
обърната нагоре
    y = -x2
Парабола
обърната надолу
    y = x3
Кубична парабола

Парабола
с ос Ox
   
Хипербола
   
    y = ex
Растяща експонента
    y = e-x
Намаляваща експонента
    y = lnx
Логаритмичната крива
    y = sinx
Синусоида
    y = cosx
Синусоида
    y = arcsinx     y = arccosx
       
Верижка
   
Сигмоидална крива