Съдържание

Какво трябва да знаем:
Матрици

Детерминанти

На всяка квадратна матрица A , по особен начин се съпоставя определено число - нейната детерминанта, означавана с det(A).

Детерминантите на матриците от втори ред се изчисляват, като от произведението на елементите от първия диагонал се извади произведението на елементите от втория.
Детерминанта от ред 2

= a11.a22 - a12.a21 .

Пример:      
Детерминанта от трети ред се изчислява, като се препишат елементите от първите два стълба вдясно от нея и произведенията на елементите по главния диагонал и по линиите успоредни на него се вземат със знак плюс а произведенията на елементите по втория диагонал и по линиите успоредни на него - със знак минус.

a11a22a33+a12a23a31+ a13a21a32-a13a22a31- a11a23a32-a12a21a33 .

Пример:      

Свойства на детерминантите

1. Детерминантата на триъгълна матрица е равна на произведението на елементите по главния диагонал.

= a11. a22. a33... ann.Пример:

2. Една детерминанта не се променя, ако умножим един неин ред по едно число и го прибавим към друг.Пример:

3. Една детерминанта променя своя знак, ако разменим местата на два реда.Пример:

4. Ако елементите на един ред имат общ множител, той може да бъде изнесен пред знака на детерминантата.Пример:

Изброените свойства се отнасят и за стълбовете.


Какво ще научим:
Пресмятане на детерминанти чрез привеждането им в триъгълен вид
очаквайте:
Формули на Крамер
Обратна матрица

Съдържание