Какво трябва да знаем:
Експоненциална форма на комплексните числа
Обикновени диференциални уравнения

Комплексни числа и Аналитични функции

Функции с реален аргумент и комплексна стойност
Планетарен пример

Страницата е свободен превод от книгата
"Комплексен анализ" автор Джордж Кейн
Със знаците * и + са означени началото и края на коментарите, които преводачът си е позволил.


Да предположим, че е дадено тяло с маса M, фиксирано в началото на координатната система - като Слънцето и друго тяло, свободно в своето движение с маса m - като планета.
Нека положението на второто тяло във време t е зададено с функция z(t) с комплексни стойности.
Предполагаме, че единствената сила, действаща на второто тяло е гравитационната, предизвикана от фиксираното тяло.
Така, че тази сила - f е:
формула 1

където G е универсалната гравитационна константа.
Сър Исак Нютон ни казва, че
формула 2

Следователно,
формула 3

Нека по-нататък да напишем това в полярни координати: z = r.ei.φ :
формула 4

където положихме k: = G.M. Да видим какво се получи.
формула 5

Сега:
формула 6

Така, че:
формула 7

Сега:
формула 8

Сега равенството
формула 9

придобива вида:
формула 10

Това ни дава две уравнения:
формула 11
и
формула 12

Умножавайки по r, от второто уравнение получаваме:
формула 14

Това ни показва, че: формула 15 е константа.
(Тази константа се нарича ъглов момент * или площна скорост +.)
Този резултат ни позволява да се освободим от формула 16 в първото от по-горните, две уравнения:
формула 17
или,
формула 18

Въпреки, че уравнението сега включва само една неизвестна функция, както стои е трудно за решаване.
Да сменим променливите и да мислим за r като за функция от φ.
Нека също запишем нещата чрез формула 19
Тогава: формула 20
* Тук се има предвид диференциране на произволна функция, чийто символ е пропуснат.
Подобни означения са характерни за операторите. +
Следователно,

и така
формула 21

и нашето диференциално уравнение придобива вида:
формула 22 формула 23

или: формула 24
Това е лесно за решаване. От гимназиалния курс по диференциални уравнения, си спомняме, че:
формула 25
където A и θ са константи, зависещи само от началните условия.
И най после:
формула 26

където положихме
формула 27
Графиката на тази функция е, разбира се, конично сечение с екцентритет ε.