Какво трябва да знаем:
Условия на Коши - Риман за аналитичност на функция в С
Градиент
Интегрално смятане

Комплексни числа и аналитични функции

Ортогоналност на две семейства спрегнати хармонични функции


Нека h(α) = h(x + iy) = f(x, y) + i. g(x, y) е аналитична функция от C в C.
Знаем, че нейните реална и имагинерна части удовлетворяват условията на Коши - Риман.

Линиите на ниво на функцията са z = f(x, y) са линии в равнината Oxy с неявни уравнения f(x, y) = C = const.
Същото се отнася и за функцията z = g(x, y).

Sketch

Нашата цел е да докажем, че във всяка точка на пресичане на две линии на ниво на функциите
z = f(x, y) и z = g(x, y) допирателните към тях са перпендикулярни.
Sketch

Знаем, че градиента на функцията z = f(x, y) е перпендикулярен на линията на ниво z = f(x, y) = f(x0, y0): Formula
Същото се отнася и за Formula
За да докажем, че линиите f = C и g = C' са перпендикулярни в точката си на пресичане,
трябва да докажем, че техните граденти са перпендикулярни.
Тоест, че скаларното им произведение е нула.
Formula
.
От условието на Коши-Риман:
Formula


Какво ще научим:
Намиране на имагинерната част на аналитична функция при дадена реална