Съдържание на висша математика I част
Съдържание на Аналитична Геометрия

Полярна координатна система- дефиниция


Нека в равнината е зададена точка O и ос Ox.
Чертеж 1

На всяка точка A от равнината се съпоставят две числа ρ - разстоянието от O до A и φ - ориентирания ъгъл между оста Ox и лъча OA.
Чертеж 2

Координатата ρ е неотрицателна а втората координата - φ се измерва в радиани: Формула .
Двойката (ρ, φ) се нарича полярни координати на точката A.
В началото на полярната координатна система - точката O ρ = 0 а ъгълът φ е неопределен.
На следващия чертеж са нанесени няколко точки и техните координати, в полярна координатна система.
Чертеж 3
Преход от полярна координатна система в декартова и обратно Уравнения на криви в полярни координати Преход от полярна координатна система в декартова и обратно Функции на повече променливи и техните производни Якобиан

Какво ще научим:
Преход от полярна координатна система в декартова и обратно
Уравнения на криви в полярни координати