Съдържание

Какво трябва да знаем:
Матрици - дефиниции

Линейни системи уравнения

Линейна система от m уравнения с n неизвестни си нарича система от вида:

(1) Система

Матрицата: се нарича матрица на коефициентите.

Вектор-стълбовете: , от вида n x 1 и m x 1 се наричат вектор на неизвестните и вектор на свободните членове.


В матричен вид (1) придобива вида AX=B.

Друг запис на (1) е чрез нейната разширена матрица: .


Важно е да се осъзнае, че зад всеки ред на разширената матрица се крие едно уравнение.
Решение на системата се нарича набор от n числа, които поставени на местата на неизвестните, удовлетворяват всички равенства на системата.

Една система се нарича определена, ако има единствено решение т.е. съществува единствен набор от n числа, удовлетворяващи системата.
Една система се нарича неопределена, ако има безбройно много решения и
несъвместима, ако няма решения.
Какво ще научим:
Решаване на системи

Съдържание