Какво трябва да знаем:      
Умножаване на матрици         Асоциативност на умножението на матрици
Обратна матрица-метод на Гаус         Обратна матрица-метод на Гаус
Линейна алгебра

Обратна матрица

Обратна матрица на квадратната матрица A се нарича такава матрица B за която е изпълнено равенството
AB = BA = E,
където E е единичната матрица.
Обратната на A матрица се означава с A-1 .
Не всички матрици имат обратни. Ако матрицата A има обратна тя се нарича обратима.
Ако матрицата A има ненулева детерминанта, тя е обратима.

Единственост: Всяка обратима матрица има единствена обратна.
За обратните матрици, по отношение на произведението, е изпълнено свойството: (AB)-1 = B-1A-1 .
А по отношение на транспонирането - свойството: (A')-1 = (A-1 )'
Какво ще научим:   Обратна матрица-метод на Гаус - задачи     Намиране на обратна матрица     Мултипликативна група