Пишете на Кирилица (Не на Глаголица или на Методица!) с малки букви.

Антоними

 1. ГОРЕЩИНА
  а) климат; б) хладина; в) студ; г) мраз; д) виелица.


 2. БУТАМ
  а) тикам; б) водя; в) дърпам; г) карам; д) държа.


 3. ИНФОРМАЦИЯ
  а) дезинформация; б) незнание; в) знание; г) мъдрост; д) незаинтересованост.


 4. ОБЪЛ
  а) ръбест; б) квадратен; в) елипсовиден; г) продълговат; д) фигуративен.


 5. МЕДИЦИНА
  а) лекар; б) ветеринарна медицина; в) шарлатанство; г) хомеопатия; д) алопатия.


 6. МАТЕМАТИКА
  а)физика; б) хуманитаристика; в) смятане; г) незнание; д) литература.


 7. СГРАДА
  а) блок; б) землянка; в) къща; г) хижа; д) колиба.


 8. ВЪРВЕЖ
  а) стойка; б) стоеж; в) походка; г) маниери; д) пълзене.


 9. НОВАК
  а) стар; б) ветеран; в) опитен; г) старец; д) пенсионер.


 10. ОБСТОЙНО
  а) хаотично; б) от игла до конец; в) подробно; г) накратко; д) в детайли.


 11. ПЛАСТИЧЕН
  а) болезнено схванат; б) чуплив; в) неподвижен; г) твърд; д) гъвкав.


 12. ОСКЪДНО
  а) много; б) изобилно; в) недостатъчно; г) в излишък; д)достатъчно много.


 13. ПЕША
  а) на кон; б) с кола; в) вървешком; г) с превозно средство; д)чрез превозно средство.


 14. ПОДТИКВАМ
  а) поощрявам; б) възпирам; в) забранявам; г)не допускам; д) издърпвам.


 15. Аналогии

 16. остров:архипелаг
  а) континент: материк б) езеро: река в) пръст: ръка г) остров: островна държава д) атмосфера: ноосфера


 17. крака: марширувам
  а) глава: мисля б) рендосвам: ренде в) ходя: на ръце г) тяло: плувам д) стоя: неподвижен


 18. мърморя: говоря
  а) плувам: вървя б) кон: каруца в) шляя се: бързам г) очи: виждам д) винован: невинен


 19. поет: сонет
  а) картина: художник б) престъпник: престъпление в) невинен: виновен г) четка: художник д) художник: поема


 20. художник: четка
  а) картина: боя б) учител: ученик в) чук: кова г) тяло: орган д) ковач: клещи


 21. акробат: салто
  а) картина: гледам б) мисля: съществувам в) финансист: инвестиране г) клоун: тъга д) фитнес: красавица


 22. учител: класна стая
  а) склуптор: ателие б) директор: подчинени в) майстор: готвач г) въже: въжеиграч д) учител: ученици


 23. фармацефт : аптека
  а) артист: представление б) учител: класна стая в) аптекар: болница г) лекар: хирург д) конче: конюшна


 24. нож : хляб
  а) филия: франзела б) молив: хартия в) разчупвам: питка г) скалпел: бръснич д) колектив: екип


 25. кимвам: одобрение
  а) ходя: бързам б) свивам се : болка в) мразя: ненавиждам г) обичам: одобрявам д) невинен: противното


 26. вирус: грип
  а) стоя: спокоен б) бактерия : устойчивост в) изпълнение: одобрение г) цигари: рак д) коляно: болка


 27. първи: последен
  а) втори: трети б) първенец: последен в класацията в) награден: последен в състезанието г) победител: победен д) първо: после


 28. Математически задачи

 29. Броят на бактериите в бактериална куртура се увеличава четири пъти за един час. Съд с тези бактерии се напълва до половината за 10 часа. За колко часа съдът ще бъде запълнен на 1/8?
  а)9 б)7 в) 6 г)4 д)2


 30. Пица и бира струват 3 лева. Пица и кола струват 1 лев. Колко струва една бира, ако тя е два пъти по-скъпа от колата?
  а)0,50 лв. б) 1 лв. в) 2 лв. г)1,50 лв д) 0,75 лв.


 31. Всички стъклени чаши в една кухня имат картинки. На етажерката над котлона има само чаши с картинки. Кое от следните твърдения е вярно?
  I На етажерката има само стъклени чаши.
  II На етажерката има поне една стъклена чаша.
  III На етажерката има и порчеланови чаши.

  а) I б) II в) III г)I и III д) Нито едно от изброените.


 32. В кутия има 3 бели и 4 черни топки. Колко най-малко топки трябва да се извадят от нея, за да сме сигурни че сме извадили две едноцветни.
  а) 2 б) 3 в) 4 г)5 д) 7.


 33. Продължете редицата:
  1 2 4 4 9 14 ?
  3 1 3 6 8 13 ?

  а)21, 23 б) 16, 21 в) 31, 13 г) 21, 25 д) 27, 23


 34. Продължете редицата:
  а)9, 10 б) 15, 14 в) 12, 15 г) 8, 7 д) 16, 12


 35. Допълване на изречения с логичен отговор

 36. Черноризец Храбър се счита за един от най-блестящите писатели на ... литература от т. нар. ... (IX-X) век.
  а) новата / стар б) старобългарска / Златен в) есеистичната / нов г) полемичната / двайсти д) детска / първи


 37. ... този анализ произтича от факта, че в това произведение, писано от изключително ерудиран автор през първите десетилетия след официалното християнизире на България, се говори единствено и само за ... (всъщност в оригинала пише "словене", но днес "словене" традиционно се заменя с етнонима "славяни").
  а) Необходимостта от / славяни б) важността на / славяни в) Актуалността от / българи
  г) Полемичността на / праотци д) Оргиналността на / античните славяни 38. 	Светът е ..., но ролите в пиесата са зле ....
                      Оскар Уайлд
   

  а) театър / подбрани б) лошо място за живеене / изиграни в) красив / режисирани
  г) сцена / разпределени д) такъв, какъвто си го представиш / представени


 39. Но от средата на XIX век ... е могло да даде цялостна и систематична картина на света, без да запълва белите петна с умозрителни разсъждения, както това е правила ....
  а) естествознанието / натурфилософията б) философското учение / религията в) научното познание / химията
  г) нивото на развитие / древногръцката философия д) мистичното учение / физиката


 40. Нашето общество се нуждае от повече самоувереност; твърде много са ... между нас.
  а) бедните б) калпазаните в) оптимистите г) престъпниците д) песимистите


 41. Тя притежаваше дарбата на добре планирана небрежност към външния си вид, сякаш че дължината на полата, цветът на блузата или размера на деколтето не бяха ... за нея.
  а) удовлетворителни б) естетични в) от значение г) официални д) небрежни


 42. Много преподаватели смятат, че ... в обучението ще понижи качеството му, защото изискванията към всички обучаеми ще съответстват на средното равнище.
  а) уравниловката б) високата оценка в) развлечението г) диференциацията д) толерантността


 43. Всяко от следващите изречения съдържа подчертана дума или словосъчетание.
  От направените предложения Вие трябва да подберете това, което най-добре запазва смисъла на оргинала.

 44. Геолозите вярват, че цялата история на Земята може да бъде разделена на два периода с не еднаква продължителност, наречени аеони.
  а) отричат б) учат в) се съмняват г) мислят


 45. Метеоритите обикновено носят името на географската област в която са се приземили.
  а) просто б) нормално в) удобно г) логично


 46. За разлика от двигателите с вътрешно горене, двигателите на ракетата пренасят химичните вещества, които са необходими за тяхната работа, без да ползват въздуха от околната среда.
  а) комините б) екипажите в) моторите г) капсулите


 47. Тази система за квалифициране на звездите е толкова проста и същевременно динамична, че тя става основна за Международното астрономично дружество.
  а) новаторска б) радикална в) комплексна г) адаптивна


 48. Балетният танцьор изпълнява трудните балетни стъпки след много, много години упорит труд.
  а) тежък б) скъп в) специализиран г) контролиран


 49. Анаграми

  Поставете в скобите дума, която би означавала същото, което и думите извън скобите:

 50.                ПИ(….)АРИЯ
 51.                ПОЛУ(….)ОТ
 52.                КОП(….)БА
 53.                ДОГ(….)ЗАН 54. Фигури


 55. Посочете следващото.
 56. Посочете липсващото.


 57. а) навътре 2, навън – 4 б) 1 и 3 в) 3 и 5


 58. Посочете следващото.

 59. Посочете следващото.


  а) 2, 9 б) 5,9 в) 2, 1