Неопределени интеграли - дефиниция

Нека S е лицето на фигурата, ограничена от вертикалните прави с абциси a и x , графиката на функцията y = f(x) и абцисната ос.

Нютон - Лайбниц

Оказва се, че за това лице е в сила равенството:

Нютон - Лайбниц

Тази формула носи имената на Нютон и Лайбниц.
Затова е важно при дадена функция f(x) да може да се намери такава функция F(x) , чиято производна да е равна на f(x). Функцията F(x) се нарича примитивна на f(x). Неопределен интеграл от f(x) е такава функция F(x), чиято производна е равна на f(x). Неопределения интеграл от f(x) се означава с израза Интеграл.
В този израз f(x) се нарича подинтегрална функция. dx е цял символ, чийто смисъл ще разкрием по-нататък. Дефиницията може да се запише и така:

Интеграл

Интеграл

Интеграл
така, че примитивна на x е и x2/2+3.
Изобщо, ако F(x) е примитивна на f(x), то F(x)+C е също такава.
Поради неопределеността на C този интеграл носи своето име.
Още примери: Примери Интеграл

Таблица      Тест