Съдържание

Тригонометрия

Дефиниция на sina и cosa

Нека в равнината е дадена правоъгълна координатна система, чиято абциса ще наричаме ос на косинуса - cos а ордината -ос на синуса -sin.
Нека k е окръжност с радиус 1 и с център началото на координатната система - O.
Нека още a е насочен ъгъл с първо рамо лъча Ocos и второ рамо лъча OA, като точка A лежи върху окръжността k.
Кординатите на точка A се наричат sina и cosa . Т.е. sina=OC и cosa=OS.

Основни тригонометрични формули

Формули за сбор и разлика

Съдържание