Съдържание на висша математика I част
Съдържание на Аналитична Геометрия

Кривата е зададена явно

Чертеж 1

Уравнението на допирателната, прекарана през точка T(x0 , y0) , лежаща на кривата с уравнение y =f(x) е:

Формула 1

Кривата е зададена неявно

Чертеж 2

Уравнението на допирателната, прекарана през точка A(x0 , y0) , лежаща на крива зададена с неявно уравнение f(x, y) = 0 е:

Формула 2

Кривата е зададена параметрично

Чертеж 3

Уравнението на допирателната, прекарана през точка, лежаща на крива зададена параметрично е:

Формула 3