Ориентирани графи


Графът е структура, състояща се от два вида обекти- върхове и ребра.
Едно ребро свързва два върха.
Върховете на графа се изобразяват като точки в равнината. Ако A и B са свързани с ребро, то се изобразява със дъга свързваща точките A и B.
Например изображенията по-долу са изображения на един и същи граф.

Неориентиран граф


Ако се прави разлика между реброто AB и BA то графът се нарича ориентиран.
Ребрата на ориентиран граф се представят със стрелки.
Ето пример за ориентиран граф: Орииентиран граф Реброто BA e представено като обърната П-образна, начупена линия.
Същият граф може да бъде изобразен и по – компактно така: Орииентиран граф
Желаем да създадем програма, динамично създаваща и изобразяваща произволен ориентиран граф.
Динамичното създаване означава, че използваме минимално необходимата памет за един граф.
Ако върхът на графа е обект от класа TVertex то за изобразяване на горния граф се използват три върха.
При статичния подход ние ще създадем масив, съдържащ максималния възможен брой върхове – нещо от вида
var Verteses: array[1..100] of TVertex; , голяма част от която ще остане неизползвана.
При динамичния подход се създава минимално необходимия брой върхове.
Ще използваме и класове (class) , които за разлика от структурите запис ( record ) , освен член-променливите, съдържат и методи ( функции и процедури).
Разбирането на текста предполага известен опит и това го прави неподходящ за първо запознаване с езика.
С една дума програмата не е от типа " Hello world".
Кодът със сигурност не е най-доброто, което може да се направи, но е най доброто, което авторът можа да направи.
Той би бил благодарен на всяка доброжелателна забележка.

Описание на класовете

В записа " TInfo " се съдържа полезна информация, отнасяща се за отделен връх- координати, номер и дали е с фиксирано положение или програмата може да го определя.
Класът "TItem " е класът на върха. Той съдържа два списъка – на следващите (lNexts ) и предходните (lPreviouses ) върхове.

Описваме една структура – " TSelection ", отнасяща се до избирането на елементи от графа – върхове и ребра.
Считаме, че едно ребро е избрано, ако са избрани и двата му, последователни върха.
Последната, логическа променлива ни показва дали съществува значимо избиране въобще.
Указателят на избрания връх се разполага в променливата SecondVertex а при ребро са от значение и двата указателя.
Записът " TEdge " отразява един ръб на графа, чрез указатели на първия и втория му връх.
Записът " Маршрут (TRoot)" е един частично построен път от последователно – съседни върхове, със зададени начален и краен пункт, със списък от забранени ребра.

Класът на графа се състои от указател към текущ връх ( Current) , списък от върховете и променлива описваща направения избор.
Процедурите ще бъдат по подробно обяснени заедно с кода, но не е зле и тук да ги опишем накратко.
Повечето от тях съдържат формални параметри от информация за връх, най-важната от която е неговия номер.
Конструкторът на графа създава един изолиран връх с номер 1.
"Прибави между" (AddBetween) прибавя един нов връх C между върховете A и B , като свързва трите върха в реда: A -> C -> B.
Координатите на новия връх са донякъде произволни и се налага да бъде преместен с мишката.
Ако A и B съшествуват се добавят две нови ребра.
Ако A съшествува а B не се добавят едно ребро: A -> C.
Подобен е и случая при несъществуващо A.
Ако не съществуват и двата върха A и B, то новият връх е изолиран.
Логическите променливипоказват дали са съществуват указаните върхове.

Както можем да се досетим, процедурата " Joint " свързва два върха.
"DeleteVert" премахва съшествуващ връх
"DeleteEdge" - съшествуващо ребро, между съществуващи два върха.
"ReadGr" , "WriteGr" - четене и записване на граф.
" ContinueRoot " продължава маршрут.

Това правят процедурите, или поне за това са замислени.
Сега трябва да се добавят контролите, за да може формата да придобие следния вид:

Интерфейс

Към формата, със заглавие (Caption) Graph добавете контрол за изображение (Image) , контрол за меню и панел (Group Box) за останалите контроли.
Техните имена , заглавия и текстовете в тях трябва да се променят с цел четивността на програмата.
Ето моите предложения:

  Memo1: TMemo;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  SaveDialog1: TSaveDialog;

  Image1: TImage;
  MainMenu1: TMainMenu;
  View1 , MIImageр New1 , MIRead , MIWrite , Close1 : TMenuItem;

  GrpBxTry: TGroupBox;
  BttnAddBetween , BttnJoint , BtnDeleteVert , BtnDeleteEdge , BttnClrRt , BttnCntnRt: TButton;

  EdBeg , EdEnd: TEdit;

Чрез щракване на съответния бутон се появява текста на една празна процедура, коуто се премахва при изпълнението на програмата.
За да предотваратите това поставете един фиктивен коментар от вида:
//

Щракнете два пъти с левия бутон на мишката върху контрола на главното менюто и го допълнете със показаните възможности.

Меню

След като направите това, затворете помощния прозорец.
Менюто се появява във вашата форма и вие можете да управлявате събитията, предизвикани от манипулациите върху него по аналогичен
начин, както постъпихте с бутоните.

Свързаните с формата процедури, в повечето случаи, извикват член-процедурите на класа " TGraph ".
Така е с процедурете, активирани от бутоните:.
BttnAddBetweenClick , BttnJointClick BtnDeleteVertClick BtnDeleteEdgeClick.
BttnCntnRtClick , BttnClrRtClick
продължават и нулират един, частично създаден маршрут.
Тези две записват и прочитат граф
MIWriteClick MIReadClick
Това са процедури , свързани със селекцията:
Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

GraphG:TGraph; // Нашата глобална променлива за граф.
LastDir:string; // Последната, използвана от нас директория.

Сега трябва да се прихванат всички, замислени събития. Чрез Инспектора на обектите може да направите това.

В секцията "Събития" (Events) щракнете два пъти върху празното поле срещу " При активиране" (On Activate).
С появилата се празна процедура постъпете така, както и с бутоните – въведете един коментиран, празен ред.
Обработете по аналогичен начин и съответните събития , свързани с изображението (Image1) и действията с "мишката".

Създаване и унищожаване на обектите от описаните класовете

Ето създателя ( конструктора ) на един връх на графа:

constructor TItem.CreateItem;
begin 
// Нулиране на информацията. Върхът не е избран.
 m_Inf.X:=0;m_Inf.Y:=0;m_Inf.Number:=0; m_Inf.Fixed:=False; 
// Създаване на списъците от следходни и предходни върхове, 
// по точно от указатели към тях. В началото те са празни, което прави върха изолиран. 
 lNexts:=TList.Create;
 lPreviouses:=TList.Create;
end;

destructor TItem.DeleteItem;
begin
 lNexts.Clear;lNexts.Free(); // Изчиства списъка и освобождава заеманата от него памет. 
 lPreviouses.Clear;lPreviouses.Free();
end;

constructor TGraph.CreateGraph(InfoF:TInfo);
begin
 Current:=TItem.CreateItem(); // Създава засега единственият връх на графа. 
 Current.m_Inf.Number:=InfoF.Number;
 Vertices:=TList.Create; // Създава празен списък от указатели към върховете на графа. 
 Vertices.Add(Current); // Прибавя в него новосъздадения върх. 
 Selection.FirstVertex:=nil; // Нулира избора. Новосъздадения връх не е избран. 
 Selection.SecondVertex:=nil;
 Selection.HasSelection:=false;
 Root.FirstVertex:=nil; Root.LastVertex:=nil;
 Root.lForbidden:=TList.Create();
 Root.lRoot:=TList.Create();
end;

Радостин ми каза, че при името на един клас е и указател към него, 
така, че няма никакъв смисъл от глупостите в първото издание.

destructor TGraph.DeleteGraph();
var i:integer; IL:TItem;
begin
 for i:=1 to Vertices.Count do begin
  IL:=Vertices.Items[i-1];
  IL.DeleteItem(); // Задейства унищожителя (деструктура ) на върха. 
 end;
 Vertices.Clear(); Vertices.Free;
end;

Действия върху графа

Премахване на връх - TGraph.DeleteVert();
Обхождаме всички върхове на графа чрез локалната променлива "I1L:TItem".
За конкретен връх проверяваме дали нароченият за изтриване – вторият в селекцията е в списъка на следхождащите го съседи и ако е така го премахваме от този списък.
Аналогично за предхождащите го.
Накрая премахваме върха от списъка на върховете на графа и извикваме унищожителя на връх .
Нулиране на избора.

Премахване на ръб, свързващ два върха - TGraph.DeleteEdge();
Ако не същесвува избор - напускаме : if not(Selection.HasSelection) then exit;
Обикаляме по списъка на върховете, следващи първия от направения избор и
ако един от тях е избрания втори го изтриваме от този списък.
Постъпваме аналогично с предходните на втория от избора.

Прибавяне на връх, разположен между два върха
Частично описание на тази процедура е направено по – горе.
След обичайните проверки за коректност на заданието, прибавяме нов, засега изолиран връх.
Ако съществува връх с първия номер, го свързваме с новия, чрез променяне на списъците на следващите предишните върхове.
Ако съществува връх с втория номер, свързваме новия с него.

Свързване на два върха, ако съществуват
Името на процедурата е : TGraph.Joint(InfBegF,InfEndF:TInfo; var bFoundBegF,bFoundEndF:Boolean);
Ако не съществува един от двата върха напускаме аварийно процедурата.
Намераме указателите на първия и втория връх в списъка от върхове на графа:
ItemBegL :=Vertices[InfBegF.Number-1];
ItemEndL :=Vertices[InfEndF.Number-1];

Проверяваме за вече съществуваща връзка и ако такава не съществува я осъществяваме чрез:
ItemBegL.lNexts.Add(ItemEndL);
ItemEndL.lPreviouses.Add(ItemBegL);

Да вдъхнем живот на Графа


Създаване на граф
Това става в процедурата: TForm1.FormActivate(Sender: TObject);

Изобразяваме граф
procedure TForm1.MIImageClick(Sender: TObject);
В началото изчистваме изображението 
 rct.Left:=0;rct.Top:=0;rct.Right:=Image1.Width;rct.Bottom:=Image1.Height;
 Image1.Canvas.FillRect(rct);
След това обхождаме върховете и ги разполагаме по една окръжност, ако не са фиксирани.
 for i:=1 to GraphG.Vertices.Count do begin
  Item:=GraphG.Vertices.Items[i-1];
  if Item.m_Inf.Fixed then continue;
  Item.m_Inf.X:=round(Image1.Width/2+(Image1.Width/2-10)*cos((i-1)*2*3.1416/GraphG.Vertices.Count));
  Item.m_Inf.Y:=round(Image1.Height/2+(Image1.Height/2-10)*sin((i-1)*2*3.1416/GraphG.Vertices.Count));
 end;
	
За изобразяване на ребрата обхождаме всички върхове на графа и ги изобразяваме с малко кръгче 
около точката с вече изчислените координати. 
  Image1.Canvas.Ellipse(Item.m_Inf.X-3,Item.m_Inf.Y-3,Item.m_Inf.X+3,Item.m_Inf.Y+3);
  Image1.Canvas.TextOut(Item.m_Inf.X,Item.m_Inf.Y,IntToStr(Item.m_Inf.Number)); 
След това обхождаме неговите следваши съседи 
  for j:=1 to Item.lNexts.Count do begin
   Item1:=Item.lNexts.Items[j-1]; 
и начертаваме самото реброто. 
   Image1.Canvas.MoveTo(Item.m_Inf.X,Item.m_Inf.Y);
   Image1.Canvas.LineTo(Item1.m_Inf.X,Item1.m_Inf.Y);
			
След това означаваме посоката с кръгче на това ребро, близо до втория връх, заместващо стрелката.
Това много ме измъчи. Наложи се да използвам "задълбочените" си познания по аналитична геометрия: изчерпващи се с уравнене на права през две точки.

Вземане номерата на два върха и прибавяне връх между тях
 
procedure TForm1.BttnAddBetweenClick(Sender: TObject);
var bFoundBegL,bFoundEndL:Boolean; InfBegL,InfEndL:Tinfo;
begin
 bFoundBegL:=false;bFoundEndL:=false;
 InfBegL.Number:=StrToInt(EdBeg.Text);
 InfEndL.Number:=StrToInt(EdEnd.Text);
 GraphG.AddBetween(InfBegL,InfEndL,bFoundBegL,bFoundEndL);
// Чертае променения граф. 
 MIImageClick(Sender); 
// Отпечатва това, което сме избрали. 
 PrintMemo(Sender); 
end; 
Подобни са и другите процедури от формата, извикващи съответните процедури от графа.
Те взимат необходимата информация от селекцията или от редакторите, разполагат я в структура от вида TInfo и извикват съответните процедури.

Какво става като натиснем левия клавиш на мишката?
 
procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);	
При това събитие X и Y са локалните координати на " мишката".
Определяме кой е най-близкият връх до мястото на натискане.
Това става чрез растоянието на Хеминг. 
 L:=GraphG.Vertices.Items[0];
 MinInd:=1;
 Min:=abs(L.m_Inf.X-X)+abs(L.m_Inf.Y-Y);
 for i:=2 to GraphG.Vertices.Count do begin
  L:=GraphG.Vertices.Items[i-1];
  if Min>abs(L.m_Inf.X-X)+abs(L.m_Inf.Y-Y) then begin
   Min:=abs(L.m_Inf.X-X)+abs(L.m_Inf.Y-Y);MinInd:=i;
  end;
 end; 

 Ако сме далеч от всичките връхове - напускаме: 
 if Min>20 then begin GraphG.Selection.HasSelection:=false; PrintMemo(Sender); exit; end; 
Но ако сме близо - втория от стария избор става първи в новия, 
 GraphG.Selection.FirstVertex:=GraphG.Selection.SecondVertex; 
а втория става новоизбрания с "мишката" 
 GraphG.Selection.SecondVertex:=GraphG.Vertices.Items[MinInd-1]; 
 и накрая се фиксира.
 GraphG.Current.m_Inf.Fixed:=true;
Появяват се закратко текущите координати.	
 Image1.Hint:=IntToStr(X)+' '+IntToStr(Y);
 Image1.ShowHint:=True;
 PrintMemo(Sender);

А като го вдигнем?
procedure TForm1.Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin	
// Ако няма избор – нищо, 
 if not(GraphG.Selection.HasSelection) then exit; 
// ако има се променят координатите на втория връх от избора 
 GraphG.Selection.SecondVertex.m_Inf.X:=X; GraphG.Selection.SecondVertex.m_Inf.Y:=Y; 
// и се отразяват промените. 
 MIImageClick(Sender);
end; 

Новите процедури са за запис и четене на граф и за създаване на маршрут между два върха.
Последната процедура заслужава повече внимание.

Намиране на маршрут между два върха

Въвежда се една помощна функция за проверка на това дали един ръб е забранен.

Извършва се обичайната проверка за коектност на входните данни.
Взема се последният връх от създадения досега маршрут - LastInRootL.
Ако той се окаже желаният краен връх – напускаме програмата.
Ако началният връх от маршрута се окаже изолиран, ние го изтриваме и нулираме маршрута. Това е индикация, че търсения маршрут не съществува.

Ако сме достигнали изолиран връх, се връшаме назад и последното ребро маркираме като забранено.
След направените промени, напускаме процедурата. Ето кода на последното действие:
 
 if (LastInRootL.lNexts.Count=0) and (Root.lRoot.count>=1) then begin //we reached an isolated vertex
  new(pEdge);
  pEdge.FirstVertex:=Root.lRoot[Root.lRoot.count-2];
  pEdge.SecondVertex:=Root.lRoot[Root.lRoot.count-1];
  Root.lForbidden.Add(pEdge);
  Root.lRoot.Delete(Root.lRoot.count-1);
  Exit;
 end; 
Ето още един пример на фрагмент от тази процедура. Той маркира като забранено ребро, от втория връх на което изхождат само забранени ребра.
 
 bAllForbidden:=true;
 for i:=1 to LastInRootL.lNexts.Count do begin
  IL:=LastInRootL.lNexts.Items[i-1];
  if IsForbidden(LastInRootL.m_Inf,IL.m_Inf) then continue
  else begin
   bAllForbidden:=false; break;
  end;
 end;
 if bAllForbidden then begin
  if Root.lRoot.count=1 then begin self.ClearRoot(); exit;end;
  new(pEdge);
  pEdge.FirstVertex:=Root.lRoot[Root.lRoot.count-2];
  pEdge.SecondVertex:=Root.lRoot[Root.lRoot.count-1];
  Root.lForbidden.Add(pEdge);
  Root.lRoot.Delete(Root.lRoot.count-1);
  Exit;
 end; 
По подобен начин постъпваме и в другите случаи.
Моля известете за грешки.

Можете да изтеглите ZIP-версия на програмата: Graph_.zip